Ανάπτυξη Επιχείρησης

Ανάπτυξη Επιχείρησης

Η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιτυχίας για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ως εργαλείο βοηθά την επιχείρηση να επιλέξει τις κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, βάσει των αναγκών τόσο της ίδιας της επιχείρησης όσο και της αγοράς. Πιο απλά, ένα επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να περιγράφει σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο επιχειρηματίας, να υποδεικνύει πού θέλει να φτάσει και να υπογραμμίζει με ποιο τρόπο προτείνει να φτάσει εκεί.

Η διαδικασία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου είναι μια εργασία η οποία απαιτεί σημαντική επένδυση σε πόρους και χρόνο από την πλευρά της επιχείρησης. Η διαδικασία που ακολουθούμε χωρίζεται σε τέσσερα διαφορετικά στάδια, κάθε ένα από το οποίο έχει ξεχωριστή μορφή. Στο πρώτο στάδιο καταγράφουμε αναλυτικά τους στόχους, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, και γίνεται αξιολόγησή τους με βάση τις τρέχουσες στρατηγικές. Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, η ελκυστικότητα του και οι δράσεις των βασικών επιχειρήσεων του. Στο τρίτο στάδιο, πραγματοποιείται η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης, ανάλυση ανταγωνισμού και συγκριτική προτυποποίηση με βάση τους κυρίαρχους ανταγωνιστές του κλάδου. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο, παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές αναλύσεις της επιχείρησης, οι προτεινόμενες ενέργειες, οι στόχοι, οι στρατηγικές και οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια.

Μέσα από ολοκληρωμένες μεθόδους και σύγχρονα εργαλεία επιλέγουμε για εσάς τους κατάλληλους υποψήφιους συνεργάτες ταιριάζοντας τα προσόντα, τις ικανότητες και τις γνώσεις τους με την αντίστοιχη θέση εργασίας. Η επιτυχημένη επιλογή προσωπικού, ξεκινά από την ακριβή περιγραφή της θέσης εργασίας και την επιλογή του κατάλληλου μέσου κοινοποίησης της θέσης (ενός ή περισσότερων). Η εταιρεία μας συμμετέχει επίσης ενεργά στο σχεδιασμό της θέσης εργασίας, των αρμοδιοτήτων και των αντικειμένων του υποψήφιου συνεργάτη, με στόχο την μεγιστοποίηση του τελικού οφέλους για τον πελάτη.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε συνδυασμό με καινοτόμα εργαλεία επιλογής προσωπικού και προχωρά με την επιλογή ενός αριθμού υποψηφίων που κρίθηκαν καταλληλότεροι για τη συγκεκριμένη θέση (shortlist). Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τελική πρόσληψη ενός υποψηφίου, η οποία μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τον πελάτη. Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται με αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και ισότητα μέσα από γενικές και ειδικές πρακτικές εύρεσης ανθρωπίνου δυναμικού.

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) διαπνέει κάθε πτυχή του έργου μας, και προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν βιώσιμες πρακτικές ΕΚΕ. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ΕΚΕ αποτελεί το θεμέλιο κάθε προσπάθειας για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Με βάση τις ανάγκες, τις αξίες και τους στόχους της επιχείρησής σας, αναπτύσσουμε εξατομικευμένα σχέδια που συνδυάζουν την κοινωνική δράση με την επιχειρηματική στρατηγική. Με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό, αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την οργάνωση εθελοντικών δράσεων, την υποστήριξη κοινωνικών οργανώσεων και πολλά άλλα.

Τακτικά αναλύουμε και αξιολογούμε την πρόοδο και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ΕΚΕ. Μέσω συστηματικής αναφοράς, προσφέρουμε στις επιχειρήσεις μας μια αναλυτική επισκόπηση των επιδόσεών τους στον τομέα της ΕΚΕ και προτάσεις για βελτίωση. Επιλέγοντας τις υπηρεσίες ΕΚΕ οι επιχειρήσεις επενδύουν όχι μόνο στο μέλλον των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται, αλλά και στην ίδια τους την επιτυχία, δημιουργώντας έναν πιο βιώσιμο, ηθικό και αξιόλογο τρόπο δράσης.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να φέρετε την ΕΚΕ στο επίκεντρο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να αρχίσουμε το ταξίδι προς μια καλύτερη, πιο βιώσιμη και αξιόλογη επιχειρηματική πραγματικότητα.