Ανάπτυξη Επιχείρησης

Ανάπτυξη Επιχείρησης

Η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιτυχίας για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ως εργαλείο βοηθά την επιχείρηση να επιλέξει τις κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, βάσει των αναγκών τόσο της ίδιας της επιχείρησης όσο και της αγοράς. Πιο απλά, ένα επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να περιγράφει σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο επιχειρηματίας, να υποδεικνύει πού θέλει να φτάσει και να υπογραμμίζει με ποιο τρόπο προτείνει να φτάσει εκεί.

Η διαδικασία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου είναι μια εργασία η οποία απαιτεί σημαντική επένδυση σε πόρους και χρόνο από την πλευρά της επιχείρησης. Η διαδικασία που ακολουθούμε χωρίζεται σε τέσσερα διαφορετικά στάδια, κάθε ένα από το οποίο έχει ξεχωριστή μορφή. Στο πρώτο στάδιο καταγράφουμε αναλυτικά τους στόχους, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, και γίνεται αξιολόγησή τους με βάση τις τρέχουσες στρατηγικές. Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, η ελκυστικότητα του και οι δράσεις των βασικών επιχειρήσεων του. Στο τρίτο στάδιο, πραγματοποιείται η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης, ανάλυση ανταγωνισμού και συγκριτική προτυποποίηση με βάση τους κυρίαρχους ανταγωνιστές του κλάδου. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο, παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές αναλύσεις της επιχείρησης, οι προτεινόμενες ενέργειες, οι στόχοι, οι στρατηγικές και οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια.

Μέσα από ολοκληρωμένες μεθόδους και σύγχρονα εργαλεία επιλέγουμε για εσάς τους κατάλληλους υποψήφιους συνεργάτες ταιριάζοντας τα προσόντα, τις ικανότητες και τις γνώσεις τους με την αντίστοιχη θέση εργασίας. Η επιτυχημένη επιλογή προσωπικού, ξεκινά από την ακριβή περιγραφή της θέσης εργασίας και την επιλογή του κατάλληλου μέσου κοινοποίησης της θέσης (ενός ή περισσότερων). Η εταιρεία μας συμμετέχει επίσης ενεργά στο σχεδιασμό της θέσης εργασίας, των αρμοδιοτήτων και των αντικειμένων του υποψήφιου συνεργάτη, με στόχο την μεγιστοποίηση του τελικού οφέλους για τον πελάτη.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε συνδυασμό με καινοτόμα εργαλεία επιλογής προσωπικού και προχωρά με την επιλογή ενός αριθμού υποψηφίων που κρίθηκαν καταλληλότεροι για τη συγκεκριμένη θέση (shortlist). Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τελική πρόσληψη ενός υποψηφίου, η οποία μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τον πελάτη. Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται με αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και ισότητα μέσα από γενικές και ειδικές πρακτικές εύρεσης ανθρωπίνου δυναμικού.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησης σας και την κυριότερη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στη σύγχρονη, απαιτητική, και ανταγωνιστική πραγματικότητα, η εκπαίδευση αποτελεί σημαντική παράμετρο επιτυχίας. Η MindmeUp παρέχει ολοκληρωμένα και εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, είτε σε προσωπικό, είτε σε εταιρικό επίπεδο στους τομείς της Καινοτομίας και του Μάρκετινγκ. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις έννοιες και το περιεχόμενο της Καινοτομίας και του Μάρκετινγκ με γνώμονα την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Η διαφορετικότητα μας έγκειται στο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σας παρέχουμε είναι πλήρως εξατομικευμένα και σχεδιασμένα με βάση τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, ενώ μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και case studies ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει τις γνώσεις και δεξιότητες του. Ένα ανθρώπινο δυναμικό με δημιουργική σκέψη και γνώσεις καινοτομίας έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις ιδέες του βελτιώνοντας την προσωπική του απόδοση και κατ’ επέκταση την αποδοτικότητα της επιχείρησης.