Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Δημιουργούμε ποιοτικά, πρωτότυπα και βιώσιμα marketing plans, τα οποία θα ενισχύσουν το μερίδιό σας στην αγορά και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά σας μέσα από στοχευμένες και ξεκάθαρες στρατηγικές προβολής και επικοινωνίας.

Χτίζουμε μαζί το επιθυμητό marketing plan ανάλογα με τις ανάγκες και τους εταιρικούς σας στόχους, μέσα από μια δυναμική διαδικασία. Ένα επιτυχημένο marketing plan περιλαμβάνει έρευνα στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας, ώστε να διερευνηθούν διάφοροι δείκτες, όπως η άποψη των εργαζομένων, των προμηθευτών και των καταναλωτών για το brand. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και καθορίζονται οι βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη και δημιουργία ενός ισχυρού brand.

Η διαδικασία που ακολουθούμε περιλαμβάνει τρία διαφορετικά στάδια, κάθε ένα από το οποίο έχει ξεχωριστή μορφή. Στο πρώτο στάδιο καταγράφουμε αναλυτικά τους στόχους, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, και γίνεται αξιολόγησή τους με βάση τις τρέχουσες στρατηγικές. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται προσδιορισμός της αγοράς – στόχου (market segmentation), των διαφόρων χαρακτηριστικών, των αναγκών και απαιτήσεων, καθώς και καταγραφή των στρατηγικών και αποτελεσμάτων που εφαρμόζουν οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές του κλάδου. Τέλος, στο τρίτο στάδιο, παρουσιάζονται οι προτεινόμενες ενέργειες και στρατηγικές, εναρμονισμένες με τη φιλοσοφία, την τεχνολογία και τους πόρους της επιχείρησής σας.

Η έρευνα αγοράς καταγράφει τις στάσεις, αντιλήψεις, προτιμήσεις και ανάγκες των καταναλωτών (και πιθανών πελατών) και αποτελεί σημαντικό εργαλείο βελτίωσης και εισαγωγής νέων προϊόντων/υπηρεσιών στον κλάδο. Η επιτυχημένη έρευνα εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων όπως επιλογή δείγματος, σχεδιασμός ερωτήσεων, και περιοχή στόχευσης. Οι υπηρεσίες μας στον τομέα της έρευνας αγοράς, έχουν ως στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών δράσεων οι οποίες θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά σας. Μέσα από ειδικά εργαλεία διερεύνησης σας προτείνουμε τρόπους και λύσεις για αύξηση του μεριδίου αγοράς σας εντός της Ελλάδας, αλλά και επιτυχημένη εισαγωγή των προϊόντων σας σε αγορές του εξωτερικού.

Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για προϊόντα και υπηρεσίες που τους προσφέρουν εμπειρίες, έχουν ξεκάθαρη και μοναδική ταυτότητα. Η επιτυχία τους, αλλά και της ίδιας εταιρείας δεν εξαρτάται μόνο από την προσφορά υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικής τιμής, αλλά και από τη δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργήσει μοναδικές ιστορίες, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η συναισθηματική και νοητική σύνδεση του χρήστη. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη πρωτότυπων αφηγηματικών ιστοριών, οι οποίες οδηγούν στην αύξηση των κερδών και του μεριδίου αγοράς, καθώς και στη βελτίωση της αντιληπτής ικανοποίησης των πελατών. Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε μια ισχυρή και ξεκάθαρη εικόνα για το προϊόν ή την υπηρεσία σας, η οποία προκαλεί τη συναισθηματική σύνδεση του χρήστη και δημιουργεί ένα ισχυρό brand perception. Είμαστε ειδικοί στον επανασχεδιασμό της συνολικής ταυτότητας του brand, επανατοποθετώντας το brand στην αγορά και δημιουργώντας μια καινούρια, πρωτότυπη και διαφορετική εικόνα στη συνείδηση του κοινού.